Начало КЛЮКАРНИК Какво са Ви подготвили звездите за днес: Везни-Денят е ус­пе­шен, Стрелец-Сериоз­ни ин­вес­ти­ции

Какво са Ви подготвили звездите за днес: Везни-Денят е ус­пе­шен, Стрелец-Сериоз­ни ин­вес­ти­ции

437

ОВЕН

По­не­дел­ник ще е неп­рия­тен ден за Ов­ни­те, има про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми, кои­то доста ви за­тор­моз­яват. Доб­ре е да сте пред­паз­ли­ви на ра­бот­но­то място, да не се ка­ра­те за дреб­ни не­ща с ко­ле­ги и поз­на­ти и да не се преу­мор­ява­те.

Из­лиш­но е пре­ка­ле­но­то усърдие и по-доб­ре се ос­та­ве­те на ине­рция­та. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни!

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те но­ва­та сед­ми­ца за­поч­ва с труд­нос­ти, но е ху­ба­во да по­ма­га­те на око­лни­те при нуж­да. Ре­ван­шът от тяхна стра­на няма да за­къс­нее. Ако ис­ка­те да има­те ус­пех на работ­но­то място, не пре­неб­рег­вай­те съ­ве­ти­те на на­чалс­тво­то, а вник­не­те в тях. Не взи-май­те при­бър­за­ни ре­ше­ния. Днес бъ­де­те тър­пе­ли­ви!

БЛИЗНАЦИ

Ва­шият по­не­дел­ник се оче­рта­ва дос­та до­бър, с из­клю­че­ние на ра­бот­но­то място. Освен труд­нос­ти­те в ра­бо­та­та, мно­го ве­роя­тни са проб­ле­ми от стра­на на же­на. Не раз­читай­те на раз­би­ра­телс­тво и из­бягвай­те кон­флик­ти­те. Кол­ко­то и да не ви спо­ри ра­бо­та­та, бъ­де­те усъ­рдни и тър­пе­ли­ви в от­но­ше­ния­та си с око­лни­те.

РАК

Не че сте без проб­ле­ми, но се за­беля­зва някак­ва ос­во­бо­де­ност в по­ве­де­ние­то на Раци­те днес. Мно­зи­на са се при­ми­ри­ли с труд­нос­ти­те и ка­то че ли то­ва прет­ръп­ва­не ви носи ра­дос­ти. Ще има­те прия­тен про­фе­сио­на­лен по­не­дел­ник. Дос­та ра­бо­та, но и удо­влетво­ре­ние. Не да­вай­те из­раз на емо­ции­те си. Бъ­де­те по-сдър­жа­ни!

ЛЪВ

В по­не­дел­ник Лъ­во­ве­те са не­до­вол­ни от раз­ви­тие­то на фи­нан­со­ви­те си де­ла, но то­ва ед­ва ли ще поп­ре­чи от­но­во да си пос­та­ви­те ви­со­ки це­ли за пос­ти­га­не. Ха­рак­тер­но за деня е, че ще по­пад­не­те в прия­тни ком­па­нии, а и ще ви се правят ус­лу­ги. Мно­го те­жък е слу­жеб­ният ден и тук зор­ко сле­де­те по­ве­де­ние­то си.

ДЕВА

Де­ви­те да не оча­кват приз­на­ние на спо­соб­нос­ти­те и пос­ти­же­ния­та си от на­чал­ни­ци­те им. То­ва е неп­рия­тно, но вас ви рад­ва и лич­но­то удо­влет­во­ре­ние от доб­ре свър­ше­на­та ра­бо­та. Има­те ус­пех в служ­ба­та, има­те и под­кре­па или ус­лу­га от мъж за уре­жда­не на социа­лен проб­лем. Ще има­те шанс за  до­пъл­ни­тел­но фи­нан­си­ра­не.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те денят е ус­пе­шен и твър­де из­го­ден в някои от­но­ше­ния. Някои от вас ще се за­рад­ват на прис­ти­га­не­то на прия­тел, по всяка ве­роя­тност от чуж­би­на. То­ва ще ви стиму­ли­ра да дей­ства­те це­ле­на­со­че­но по за­да­чи­те си. Днес ус­пе­хи­те ви имат от­но­ше­ние към де­ло­ви­те сре­щи. За мно­зи­на те оз­на­ча­ват под­пис­ва­не на до­го­вор.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те имат един лош ден пред се­бе си, през кой­то об­стоя­телс­тва­та ги при­нужда­ват да дей­стват твър­де нее­тич­но спрямо око­лни­те. За мно­зи­на са ха­рак­тер­ни лъ­жа­та, из­ма­ма­та и безс­кру­пул­ни­те дей­ствия. То­ва ще ви пос­та­ви в неиз­год­ни по­зи­ции и ще послед­ват сблъ­съ­ци с прия­те­ли­те или с ко­ле­ги­те. От­стоя­вай­те пра­ва­та си.

СТРЕЛЕЦ

За Стрел­ци­те по­не­дел­ник е ус­пе­шен, но днес по­ве­че­то от вас мо­гат да нап­равят сериоз­ни ин­вес­ти­ции за бъ­де­ща­та си реа­ли­за­ция. То­ва за­ви­си пре­дим­но от кон­так­ти­те в поне­дел­ник, кои­то днес обе­ща­ват да са твър­де ефе­ктив­ни. За вас най-важ­но е да по­ка­же­те въз­мож­нос­ти­те си. По­ло­жи­те­лен е ра­бот­ният ви ден, но няма да мине без ядове и напрежение.

КОЗИРОГ

Ка­то про­фе­сио­нал­ни, фи­нан­со­ви или биз­нес въз­мож­нос­ти по­не­дел­ник е до­бър ден за Ко­зи­ро­зи­те и поз­вол­ява де­ло­ва ак­тив­ност. Но за мно­зи­на ще бъ­де труд­но да се реа­ли­зират по­ра­ди вло­ше­но здра­вос­лов­но със­тоя­ние. Ус­пех мо­же­те да оча­ква­те и на ра­бот­но­то си място. Се­га е мо­мен­тът да по­тър­си­те уве­ли­че­ние на зап­ла­та­та или поне да договорите почивките си.

ВОДОЛЕЙ

Фи­нан­со­ви­те де­ла и биз­не­сът ще вървят труд­но днес за Во­до­леи­те. То­ва се дъл­жи на неп­рия­тнос­ти, при­чи­не­ни от тай­ни­те ви вра­го­ве или от не­дос­та­тъч­но ка­те­го­рич­на­та ви из­ява. Пол­зот­вор­но раз­ви­тие имат ва­ши­те кон­так­ти. Тяхна­та стой­ност е зна­чи­тел­на в дело­ви ас­пект. Мно­зи­на би­ха мог­ли да зае­мат но­ва ра­бо­та, от която ще си докарват по-високи приходи.

РИБИ

Ри­би­те в по­не­дел­ник са дос­та мрач­ни, но част от вас ве­роя­тно се дър­жат та­ка по­ра­ди усе­ща­не­то си, че са­мо по то­зи на­чин ще спе­челят. То­ва не е вярно. Спо­кой­но мо­же­те да раз­чи­та­те на къс­ме­та си и ще има­те съот­ве­ни­те при­до­бив­ки. На ра­бот­но­то си място бъде­те вни­ма­тел­ни и усъ­рдни из­пъл­ни­те­ли. Ще бъ­де­те въз­наг­ра­де­ни за труда си с допълнително финансово стимулиране.