Начало КЛЮКАРНИК Хороскоп за днес, 28 декември – Великолепен и успешен ден за 3...

Хороскоп за днес, 28 декември – Великолепен и успешен ден за 3 зодии в четвъртък

22

Хороскоп за днес ОВЕН

Не­га­тив­на е тен­ден­ция­та за об­щес­тве­на дей­ност в чет­вър­тък за Ов­ни­те. Тя се из­раз­ява в при­бър­за­ност, ко­га­то трябва да взе­ме­те ре­ше­ние или да дей­ства­те по да­ден въп­рос, и ще до­пус­ка­те греш­ки.

Въз­дър­жай­те се от кон­фрон­та­ция в се­мей­ство­то. Обе­ктив­но пре­цен­явай­те проб­ле­ми­те.

Хороскоп за днес ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са пред­прием­чи­ви днес, а ин­те­ре­си­те им раз­нос­тран­ни. Има­те из­вес­тни пре­димс­тва ка­то по­зи­ция за дей­ствия, но лес­но мо­же­те да ги проиг­рае­те, ако не проя­ви­те так­тич­ност. Склон­ни сте към неб­ла­го­ра­зум­ни пос­тъп­ки в стре­ме­жа си на всяка це­на да пос­тиг­не­те пе­чал­ба.

Хороскоп за днес БЛИЗНАЦИ

Мно­го от вас днес ще дей­стват без­це­ре­мон­но, съз­на­вай­ки мо­мен­тна­та си си­ла и въз­мож­нос­ти, но то­ва ще бъ­де греш­на так­ти­ка. Ни­кой не мо­же да ви от­не­ме лич­ни­те при­те­жа­ния и уме­ния. Чес­то ви пре­неб­рег­ват, но знай­те, че вла­дее­те по­ло­же­ние­то. Дей­ствай­те нео­чак­ва­но!

Хороскоп за днес РАК

Ра­ци, в чет­вър­тък не при­бър­звай­те в ни­то ед­но свое дей­ствие, всяка при­бър­за­на ра­бо­та во­ди до неус­пех. Се­га не мо­же­те да из­пре­ва­ри­те съ­би­тия­та и по-доб­ре не опи­твай­те, за­що­то ефе­ктът ще бъ­де об­ра­тен. Неп­рия­те­ли­те ви ще имат въз­мож­ност за мощ­на из­ява. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и съоб­ра­зи­тел­ни.

Хороскоп за днес ЛЪВ

Ва­ша­та пред­прием­чи­вост е са­мо тео­ре­тич­на днес. Ве­роя­тно не всич­ки ще се кла­си­рат под та­ко­ва оп­ре­де­ле­ние, но тра­ди­цион­но­то ви бла­го­родс­тво ще пов­ли­яе от­ри­ца­тел­но вър­ху дей­ствия­та ви. Кон­так­ти­те ще изи­грая­т важ­на роля при вас, ще нас­тъ­пи пром­яна в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние.

Хороскоп за днес ДЕВА

На­ли­це са всич­ки ус­ло­вия за ус­пе­шен ден. Без зат­руд­не­ния ще се спра­ви­те с про­фе­сио­нал­ни­те си за­да­чи днес. Ене­ргич­нос­тта, с коя­то се ха­рак­те­ри­зи­рат в чет­вър­тък Де­ви­те, има и об­рат­на стра­на. Въз­мож­но е да про­ва­ли на­ме­ре­ния­та ви. Вът­реш­но нап­ре­же­ние ще па­ра­ли­зи­ра дей­ствия­та ви.

Хороскоп за днес ВЕЗНИ

Чет­вър­тък е ве­ли­ко­ле­пен ден за вас и ще пос­тиг­не­те ус­пех във всич­ко, с кое­то ре­ши­те да се зае­ме­те. При някои от вас въз­мож­нос­ти­те се­га са нео­бик­но­ве­но го­ле­ми. За­щи­те­ни сте от ин­три­ги, ко­варс­тво и дру­ги не­поч­те­ни дей­ствия. Не  пое­май­те по­ве­че ан­га­жи­мен­ти, от­кол­ко­то мо­же­те да из­пъл­ни­те.

Хороскоп за днес СКОРПИОН

Бла­го­родс­тво­то ви няма да ос­та­не скри­то за око­лни­те и по всяка ве­роя­тност някой ще се въз­пол­зва от не­го днес. Се­га сте ос­во­бо­де­ни пси­хи­чес­ки и ак­тив­нос­тта ви е ви­со­ка. Чет­вър­тък съз­да­ва доб­ри въз­мож­нос­ти за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на ще ги осъ­щест­вяват. Шан­сът ви е из­ра­зи­те­лен.

Хороскоп за днес СТРЕЛЕЦ

Днес ще бъ­де­те зат­ру­па­ни от ра­бо­та, но то­ва не би­ва да ви пла­ши, за­що­то по при­ро­да сте ене­ргич­ни хо­ра. Ус­пе­хи­те ви са си­гур­ни и до­ри мо­же да оча­ква­те по­ло­жи­тел­на пром­яна в служ­ба­та. При някои тя ще нас­тъ­пи вследс­твие на про­ве­ден раз­го­вор с ше­фа ви. До­бър ден за под­пис­ва­не на до­го­во­ри. Почивката при някои е наложителна поради влошено физическо здраве.

Хороскоп за днес КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи, в чет­вър­тък не би­ва да се гне­ви­те или да прояв­ява­те ле­ко­мис­лие, за­що­то ще про­пи­лее­те ид­еал­ни въз­мож­нос­ти за осъ­щест­вява­не на стре­ме­жи­те си. Съ­щес­тву­ват ста­ри проб­ле­ми, по кои­то не сте ус­пе­ли да нап­ра­ви­те ни­що съ­щес­тве­но. Има­те въз­мож­ност да про­ме­ни­те не­ща­та, но за това ще е необходима по-голяма воля и желание.

Хороскоп за днес ВОДОЛЕЙ

Мно­го до­бър чет­вър­тък с из­ра­зи­тел­ни въз­мож­нос­ти за Во­до­леи­те. Не си от­вли­чай­те вни­ма­ние­то с дреб­ни де­ла, па­зе­те до­ри и мал­ки­те при­до­бив­ки, кои­то сте си из­вою­ва­ли. Всич­ки ва­ши дей­ствия ще бъ­дат ус­пеш­ни и ефе­ктив­ни днес. Денят но­си лич­ни и лю­бов­ни ус­пе­хи. Дамите от знака ще получат предложение за брак от човека до себе си.

Хороскоп за днес РИБИ

Пъ­ту­ва­не­то е еди­нстве­но­то не­що, кое­то е за пре­по­ръч­ва­не днес, за­що­то ще ос­та­не­те неу­дов­лет­во­ре­ни от раз­ви­тие­то на де­ла­та си. Вмес­то пе­чал­би ще реа­ли­зи­ра­те за­гу­би. Ед­но от най-доб­ри­те ви пос­ти­же­ния е свър­за­но с про­фе­сия­та ви, ве­роя­тно ще ви по­ви­шат зап­ла­та­та или ще получите друг вис парично поощрение – финансово изражение на къртовския ви труд.

 

Източник: За жената